О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о промени цене природног гаса за купце на јавном снабдевању

 

 

Цена природног гаса за јавно снабдевање (домаћинства и мали купци) исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, број 75/14,105/16, 108/16 – исправка и 29/17) и то:

 

 

Категорије купаца Групе

купаца

Тарифа „енергент“ Тарифа „капацитет“ Тарифа „накнада по месту испоруке“
(дин/m3) (дин/m3/дан/година) (дин/место испоруке/година)
(1) (2) (3) (4) (5)
Категорија 1

 

p < 6 bar

„Мала потрошња“

(„Мала потрошња -домаћинства“ и

„Мала потрошња – остали“)

37,32 1.793,60
„Ванвршна потрошња К1“ 34,60 86,87 1.793,60
„Равномерна потрошња К1“: 34,60 184,61 1.793,60
Неравномерна потрошња К1“ 34,60 217,19 1.793,60

 

 

Нове цене природног гаса се примењују од 1.августа.2022. године.

На наведене цене обрачунава се порез на додату вредност у складу за Законом.

 

 

Вршац, 1. јул 2022. године                                      ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ