Почев од 1952. године, предузеће „Други октобар“ врши дистрибуцију гаса, што га чини једним од најстаријих дистрибутера на гасном тржишту Републике Србије. Данас поседује лиценце уа дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом природног гаса, јавно снабдевање природним гасом, снабдевање гасом на слободном тржишту, лиценцу за производњу, дистрибуцију, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање истом. Пратећи потребе корисника, предузеће је основало посебну јединицу лиценцирану за пројектовање и извођење свих гасних и термотехничких инсталација-Гасовод Инжењеринг, као и контролно тело које је акредитовано 2008. године од Министарства привреде за оверавање гасомера.

Дужина гасних инсталација износи 250 км са око 13 000 потрошача. Осим града Вршца, дистрибутивне мреже „Другог октобра“, снабдевају се и насељена места Павлиш, Влајковац и Ритишево. Главна мерно-регулациона станица је капацитета око 30 000 кубика по сату. На гасном прстену, дужине 9 км, налази се 13 редукционих станица за снабдевање града и редукционе станице за села. У периоду од 2000-2016. године реконструисано је око 110 км гасне мреже.

У оквиру Сектора Енергетика ЈКП „Други октобар“ послују Служба Гасовод и Служба Топлана.

Служба Гасовод

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године кроз дистрибутивну мрежу прошло је 26.545.831 м3 природног гаса.

У току 2022. године, у оквиру службе Гасовод извршене су следеће активности:

 • Изграђено је 201 типских прикључака и 6 индивидуалних, све из средстава корисника према  Уредби о испоруци гаса.
 • Замењене су неисправне гасне славине у шахтовима пречника д32 – д110 мм, као и гасна славина ДН200 на излазу из ГМРС Вршац, на делу прстена који снабдева град, уграђено нових и замењено укупно 575 регулатора притиска гаса код домаћинстава и мале привреде (неисправни регулатори) и 1250 мерилa протока гаса којима је истекао жиг, ради  контролисања и оверавања.
 • Детекторима гаса преконтролисано је 200 км мреже, више пута у току године нарочито у улицама са челичним гасоводима у којима је било радова од стране других власника подземних инсталација, што увек представља могућност отварања тачкастих пропуста гаса.
 • Контролисане су зонске подстанице и на лицу места отклањана су истицања предихтавањем.
 • Сваког месеца вршена су очитавања гаса код свих потрошача, а 15. у месецу мерила већих потрошача. 
 • Набављен је уређај за контролисање гасомера који задовољава стандарде. 
 • Контролисан је ниво одорисаности четири пута у току године и сваки извештај о контролисању је био позитиван, а систем је допуњен одорантом, према динамици пражњења одоризатора и према уговору о одржавању система за одоризацију. Сви одоризатори су напуњени новим одорантом (супстанца која гасу даје мирис), чиме је завршен процес замене одоранта етил меркаптана, који је до сада био у употреби, на еколошки прихватљивији тетрахидротиофен.  Ову замену били смо дужни да извршимо до краја 2022. године, на свим уређајима за одоризацију према Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Службени гласник РС“, бр. 86/2015 од 14.10.2015).
 • Урађена је контрола унутрашњих гасних инсталација код 12.368 домаћинстава и 746 предузећа (категорија остали).
 • Вршене су поправке  оштећења гасовода  насталих извођењем радова од стране власника других подземних инсталација и интервенције по пријавама грађана и пријавама контролора. 
 • Привремене обуставе и поновно прикључење вршени су постављањем и скидањем обујмице, скидањем и поновном уградњом мерних група, због дуга, или на захтев корисника,  укупно 433 комада, од тога 77 мерне групе су скинуте и 84 је враћено.

У 2023. години, у оквиру Службе Гасовод планирају се следеће активности:

 • Реконструкција постојећег гасовода у Жупској улици, у којој је било пропуштања гаса у текућој години и делу улице Никите Толстоја од Вука Караџића до Васка Попе, у укупној  дужини од 2.000 м, пречника д32 – д110.
 • Одржавање вредности губитка на годишњем нивоу (технички и комерцијални) испод 2,5%, колико је одобрено од стране АЕРС-а.
 • Набавка и продаја 15.535.349 м3 гаса купцима на јавном снабдевању и 9.411.241 м3 за купце на снабдевању (слободно тржиште). Сопствена потрошња (топлане, неенергетске делатности) планирана је са 1.884.392 м3. Планиран број места испоруке на јавном снабдевању  је 13.300, а 50 на снабдевању. 
 • Набавка возила, како би се заменила најстарија и најдотрајалија возила у служби.

Служба Tоплане

У  2022. години произведено је 16.900.054 kwh енергије и исто толико испоручено. Цена топлотне енергије (фиксни и варијабилни део) није се мењала у односу на претходну грејну сезону и у примени је од октобра 2020. године.

У току 2022. године, у оквиру Службе Топлана, извршене су следеће активности:

 • Набављен је нов уређај за хемијску припрему и кондиционирање воде за топлану Центар. 
 • Реконструисана је преостала деоница топловода на Војничком тргу у дужини од 100 м, са припадајућим прикључцима.
 • Изграђена је инсталација грејања у објекту новог гробља.
 • На три топлане у функцији је 40 топлотних подстаница и 35 кућних подстаница, као и 10 резервоара за припрему санитарне топле воде које су редовно одржаване и сервисиране. 
 • Извршено је 155 интервенција на топловодном систему на захтев корисника и у циљу редовног одржавања.
 • Замењено је 12 циркулационих пумпи на систему.
 • Извршен је годишњи сервис и преглед гасних рампи свих котлова, као и мерење гасовитих полутаната на топланама.

 

 • Интервенције у свим објектима предузећа: Управна зграда, Агрико пијаца, Гробље, Постројење за пречишћавање воде.
 • Извршена је демонтажа и монтажа свих сигурносних вентила пре и након испитивања.
 • У јулу 2022. године извршено је редовно оцењивање од стране Акредитационог тела Србије чиме је продужена акредитација Контролном телу. У току године контролисано је и оверено 1404 мерила протока гаса.

У 2023. години, планира се следеће:  

 • Набавка два топловодна котла, чиме би се заменили сви дотрајали котлови у топланама.  У наредним годинама потребно је обновити преосталих 35 топлотних подстаница које су део система снабдевања топлотном енергијом. 
 • Набавка нових пумпи и сервис пумпи у употреби.
 • Набавка и повезивање система за хемијску припрему и кондиционирање воде за топлану Хемоград.
 • Набавка возила, пошто ова служба опслужује три топлане и све објекте предузећа, а нема ниједно возило. 
 • Набавка калориметара,  због наплате по потрошњи.
 • Потребно је започети реконструкцију дистрибутивне топловодне мреже топлане Хемоград.
 • На све три топлане планирана је производња 16.911.478 kWh топлотне енергије.