Цена природног гаса за јавно снабдевање (домаћинства и мали купци) исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, број 75/14,105/16, 108/16 – исправка и 29/17). Нове цене природног гаса се примењују од 1.августа.2022. године.
На наведене цене обрачунава се порез на додату вредност у складу за Законом.