На основу Закона о енергетици и Статута Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ Вршац, Надзорни одбор ЈКП „Други октобар“ Вршац донео је одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање.

1. Овом одлуком утврђује се цена природног гаса за јавно снабдевање малих купаца и домаћинстава јавног снабдевача природног гаса Јавног комуналног предузећа „ Други октобар“, Вршац
2. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање и то:

cene-gas3. Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењујe се од 1. јануара 2017. године.

У поређењу са јануаром ове године кад је цена природног гаса износила 40,67 динара, Вршчани ће у јануару 2017. године плаћати нижу цену гаса. Цене приступа и коришћења преносног, транспортног или дистрибутивног система, односно складишта природног гаса, регулисане су и јавне.