Јавно комунално предузеће Други октобар, у току ове недеље, вршиће редовну анализу генерисаних количина и састава комуналног отпада на територији Града Вршца.
Познавање статистике о количини и саставу отпада у току одређеног временског периода представља један од најважнијих инструмената за планирање дугорочног управљања чврстим комуналним отпадом. Анализа морфолошког састава комуналног отпада се врши из следећих зона:
– градска зона (индивидуални тип становања) – Маргитско насеље,
– градска зона (колективни тип становања) – Трг Андрије Лукића,
– сеоске зоне (Гудурица), по принципу случајног узорка, методом четвртања.

Анализа се обавља селекцијом 15 врсти материјала који су прописани у Каталогу сортирања (баштенски отпад, биоразградиви отпад, пластични амбалажни отпад, метални амбалажни отпад, композитни матеијали, пластичне кесе, тврда пластика, стакло, папир….).

Утврђивање количина генерисаног отпада из домаћинстава и његовог састава у складу је са израдом локалних, регионалних и националних планова који произилазе из Закона о управљању отпадом. Директан утицај и допринос ових анализа се огледа у следећим ставовима овог Закона:
– очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији,
– очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру територије,
– циљеви које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области које су обухваћене,
– програм сакупљања отпада из домаћинстава,
– предлози за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада,
– програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду,
– програм развијања јавне свести о управљању отпадом,
– други подаци, циљеви и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом.