JКП „Други oктoбaр“ обавештава кoрисникe комуналних услуга да је донео Одлуку о регулисању начина, услова и рокова плаћања заосталог дуговања.

Корисници комуналних услуга који закључују Уговор о отплати дуга на рате, неопходно је да уплате најмање 30% заосталог дуга приликом закључења Уговора, а остатак дуга у складу са динамиком плаћања наведеном у табели 1.

ТАБЕЛА 1

ДУГ СА ЗАКОНСКОМ ЗАТЕЗНОМ КАМАТОМ БРОЈ МЕСЕЧНИХ РАТА
до    25.000,00 динара 3
од    25.000,00  до  50.000,00 динара 6
од    50.000,00  до  75.000,00 динара 9
од    75.000,00  до 100.000,00 динара 12
од  100.000,00  до 150.000,00 динара 15
од  150.000,00  до 200.000,00 динара 18
од  200.000,00  до 300.000,00 динара 21
преко  300.000,00 динара 24

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ

Изузетно, у случају да су корисници комуналних услуга незапослена лица, социјално угрожена лица и лица са ниским примањима (пензије до 20.000,00 динара), неопходно је да уплате најмање 10% заосталог дуга приликом закључења Уговора, а остатак дуга у складу са динамиком плаћања наведеном у табели 2.

ТАБЕЛА 2

ДУГ СА ЗАКОНСКОМ ЗАТЕЗНОМ КАМАТОМ БРОЈ МЕСЕЧНИХ РАТА
до    25.000,00 динара 6
од    25.000,00  до  50.000,00 динара 12
од    50.000,00  до  75.000,00 динара 18
од    75.000,00  до 100.000,00 динара 21
преко 100.000,00 динара 24

У склaду сa Зaкoнoм о комуналним делатностима JКП „Други oктoбaр“ је у обавези да пoднoси прeдлoгe зa извршeњe рaди нaмирeњa нoвчaних пoтрaживaњa од дужникa кojи нису измирили дoспeлe oбaвeзe.

За све додатне информације корисници комуналних услуга могу се обратити у JКП „Други oктoбaр“, канцеларија бр. 6, сваког радног дана од 07 до 15 часова.

 ПЛАЋАЊЕ ПРИКЉУЧАКА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА РАТЕ

Такође, подсећамо суграђане да у ЈКП „Други октобар“ постоји и могућност о плаћању на рате трошкова прикључења на водоводну и канализациону мрежу, као и на дистрибутивни систем природног гаса.