На овом месту кликом можете преузети документ за РЕПРОГРАМ ДУГА

 

Салдо дуга купаца за испоручене комуналне производе и услуге на дан 10.03.2017. године износи  251.014.784,96 хиљада динара.

Овако велика потраживања од корисника превасходно су настала као последица немогућности грађана да редовно измирују своје обавезе. У циљу предузимања додатних мера за наплату потраживања уз истовремено омогућавање корисницама  да на што лакши начин измире своја дуговања, ЈКП „Други октобар“ Вршац  уз сагласност Града Вршца и Градског већа омогућава корисницима да кроз репрограм плате своја дуговања за комуналне услуге и то по следећим условима:

  1. ЈКП „Други октобар“ Вршац са корисницима који имају неплаћена доспела дуговања као и утужена неплаћена дуговања потписује Уговор о признању дуга и плаћању на рате или Уговор о признању дуга и једнократној исплати дуга
  2. Усаглашен дуг дужници могу измирити потписивањем Уговора о признању дуга и плаћању на рате, овереним код нотара
  3. Дуг који улази у репрограм обухвата: доспео нетужени дуг, дуг по правоснажним пресудама, дуг по решењима о извршењу.
  4. Корисницима који изврше уплату целоклупног дуга одједном биће одобрен отпис 10% дуга уз истовремени отпис целокупне камате обрачунате закључно са 15.03.2017.
  5. Корисници који потпишу Уговор о признању дуга и отплати на рате биће отписана целокупна обрачуната камата на дан 15.03.2017. године по испуњењу уговорних обавеза
  6. Омогућавање корисницима плаћање на рате у следећим оквирима:

6.1.      да репрограм обухвати главни дуг, судске трошкове односно трошкове јавних извршитеља које је предузеће платило,

6.2.      да обрачун камате мирује за цело време трајања уговора и да се иста отпише по измирењу обавеза по истом,

6.3.      да се Уговором о признању дуга предвиди обавезност плаћања редовних обавеза

6.4.      да се за усаглашен износ дуга омогући плаћање на рате и то:

–  за дуг од 20.000 до 50.000 динара на период до  6 месечних једнаких рата,

– за дуг од 50.001 до 100.000 динара на период до 12 месечних једнаких рата,

– за дуг од 100.001 до 200.000 динара на период до18 месечних једнаких рата,

– за дуг од 200.001 до 300.000 динара на период до 24 месечне једнаке рате,

– за дуговања преко 300.001 динара на период до  36 месечне једнаке рате.

Да се износ дуга утврди закључно са 15.03.2017. године

Да се дужнику омогући потписивање репрограма у периоду од 20.03.2017. до  31.05.2017. године.

Да приступ репрограму и потпису Уговора о признању дуга и плаћању на рат односно          Уговор о признању дуга и једнократној исплати,  имају дужници који немају неплаћен доспео дуг из текуће године на дан потписивања репрограма.

Омогућавањем корисницима да потпишу Уговор о признању дуга и плаћању на рате  или Уговор о признању дуга и једнократној исплати дуга олакшавамо измирење њихових обавеза с једне стране, а и доприносимо бољој наплати ових потраживања.

Такође, ради додатне стимулације за редовне платише комуналних услуга омогућили смо:

Да се за редовно плаћање у року доспелости (до 15-тог у месецу за претходни месец)  попуст повећа са 3 % на 5% од дана доношења предметног акта.

За редовно плаћање у наредних 6 месеци од дана доношења предметног акта (до 15-тог у месецу за претходни месец) одобравамо додатних 1% попуста од седмог месеца (укупно 6%).

За редовно плаћање наредних 12 месеци од дана доношења предметног акта (до 15-тог у месецу за претходни месец) одобравамо нових 1% попуста од тринаестог месеца (укупно 7%).

Додатном стимулацијом подстичемо редовне платише комуналних услуга да наставе да испуњавају своје обавезе у року и надаље.

 

На овом месту кликом можете преузети документ за РЕПРОГРАМ ДУГА