1. ДП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ПОСЛОВНА ЗГРАДА, СТЕВАНА НЕМАЊЕ 26
2. ЕЈ ГАСОВОД ТОПЛАНА ЦЕНТАР, СТЕРИЈИНА 4А
3. ЕЈ КОМУНАЛАЦ ПИЈАЧНА УПРАВА, ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 8
4. ЕЈ ПОЛЕТ КАФЕ „ФОНТАНА“
5. ЕЈ ПОЛЕТ РЕСТОРАН „АРЕНА“
6. ЕЈ КОМУНАЛАЦ, РЈ ЗЕЛЕНИЛО
7. ЕЈ КОМУНАЛАЦ ПРИХВАТИЛИШТЕ – АНИМАЛНИ ОТПАД
8. ПАРКИНГ СЕРВИС – ПАУК
9. РЈ КАРТОНАЖА
10. ЕЈ ВОДОВОД ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
11. ТЕРМИНАЛ „АНГРОКОМ“
12. ПУМПА ТНГ ТЕРМИНАЛ
13. ДЕПОНИЈА  ЕЈ КОМУНАЛАЦ
14. РЈ ЗЕЛЕНИЛО – МАГАЦИН
15. ЕЈ ПОЛЕТ БИФЕ НА ЈЕЗЕРУ

16. ЕЈ ГАСОВОД ПЛИНСКА СТАНИЦА – ГМРС
17. ЕЈ УСЛУГА КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДИОНИЦА
18. ЕЈ КОМУНАЛАЦ ПРОДАВНИЦА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ „ПАЛМА“
19. ЕЈ ПОЛЕТ РЕСТОРАН „ПАЛМА“
20. ЕЈ ВОДОВОД ИЗВОРИШТЕ ВОДЕ ПАВЛИШ
21. МАГАЦИН
22. ТОПЛАНА ЕЈ ГАСОВОД, ВОЈНИЧКИ ТРГ ББ
23. „МОЈА ВОДА“ ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР
24. „МОЈА ВОДА“ ФАБРИКА НИСКОМИНЕРАЛИЗОВАНЕ ВОДЕ
25. ЕЈ ВОДОВОД ГЛАВНИ РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ
26. ЕЈ ВОДОВОД РЕЗЕРВОАР ВИЛА БРЕГ
27. ЕЈ ВОДОВОД РЕЗЕРВОАР ЦРКВИЦА
28. ЕЈ ВОДОВОД РЕЗЕРВОАР ЖИКА
29. ЕЈ ВОДОВОД РЕЗЕРВОАР КУЛА

Повољан географски положај

  • ДРУГИ ОКТОБАР-БЕОГРАД, 83 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР ДРЖАВНА ГРАНИЦА 14 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-ТЕМИШВАР, 77 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-МАГИСТРАЛНИ ПУТ 1 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-ЖЕЛЕЗНИЦА 2 КМ