У наредном периоду ЈКП “Други октобар“ изводиће радове у Градском парку који подразумевају биотехничке мере и заштиту парка санитарном сечом девитализованих стабала и садњу нових стабала. Сви радови се изводе на основу десетогодишњег плана управљања, годишњег плана одржавања уз претходно добијене услове Покрајинског завода за заштиту природе из Новог Сада. Планирани радови су проистекли из претходне потребе која је установљена праћењем здравственог стања стабала. Радови подразумевају сечу и вађење пањева 56 девитализованих стабала, од којих су многа опасна по безбедност људи и објеката,  и садњу 148 нових школованих садница високих лишћара и четинара.