Loading...

ЈКП „Други октобар“ врши организовано водоснабдевање града Вршца преко 50 година, а последњих 10 година врши и водоснабдевање у 22 насељена места. У састав водоводних система којима предузеће управља и врши њихово одржавање, спада 22 изворишта подземних вода, преко 300 км основне водоводне мреже и 12 контрарезервоара од којих се 5 налази у Вршцу.

Годишње се експлоатише око 5 милиона кубика подземне воде од чега се највећа количина захвата на изворишту Павлиш преко 17 реверсних бунара, дубине од око 100 м.

Присуство амонијака и мангана које прекорачује максималну дозвољену концентрацију отклоњено је изградњом фабрике за прераду воде за пиће.

Организовано водоснабдевање Вршца у протекле 3,5 деценије обавља се без рестрикција.У оквиру предузећа формирано је и контролно тело за оверавање водомера које је 2008. године овлашћено од стране Министарства привреде и акредитовано.

  • Производња воде Павлиш
  • Дистрибуција воде – град
  • Дистрибуција воде – село

Вршац је један од ретких градова у Србији чија покривеност канализационом мрежом прелази 95%. На 100 км дугој изграђеној основној канализационој мрежи налази се око 12 000 прикључака. „Други октобар“ у свом саставу има и механичко-биолошки пречистач отпадних вода који је у функцији од 1984. године. Капацитет постројења у потпуности задовољава потребе града. Степен прочишћености отпадних вода износи 80%, а процес пречишћења биће заокружен када се изграде базени за денитрификацију и дефосфоризацију отпадних вода. У овом моменту, прикљученост на канализациону мрежу у Вршцу износи 75%.

  • Канализациона мрежа
  • РРОВ