Loading...

Служба Зеленило задужена је за уређење свих јавних зелених површина: паркова, градског, језера, спортских, терена, дечјих, игралишта, дрвореда и цветњака. Располаже објектима за производњу цвећа намењеног за садњу на јавним површинама.

Служба  Изношење смећа бави се одношењем кућног смећа из 15000 домаћинстава у граду и из близу 7000 сеоских домаћинстава. Такође, односи се сав отпад настао у привреди. Сав прикупљен отпад одлаже се на градску депонију која се простире на 26 ха.

  • Депонија
  • Изношење смећа – град
  • Изношење смећа – села

Слзжба Чистоћа бави се чишћењем и прањем јавних површина (саобраћајница, тротоара, платоа и стаза), одвозом уличног смећа, одржавањем, градских фонтана, уклањањем мањих дивљих депонија, уређењем прилазних путева и др.

  • Одељење чишћење улица
  • Одељење димничари