Loading...

Ово је важан део Комуналног предузећа „Други октобар“ који се бави извођењем грађевинских радова. Регистрована је за широк спектар радова у грађевинарству. У последњих 10 година, пратећи услове на вршачком тржишту и потребе предузећа, услуга се специјализовала за инсталатерске радове у које спадају израда канализационе, водоводне и гасне мреже. Поред тих радова, Служба „Услуга“ континуирано гради гробнице на градском гробљу, бави се радовима на одржавању објеката и другим радовима из области нискоградње. У току последње деценије, урађено је преко 50 км фекалне канализације, а у сарадњи са Службама „Гасовод“ и „Водовод“ и неколико десетина километара гасне и водоводне инсталације.

Служба „Услуга“ има дугогодишње искуство у следећим радовима:

Нискоградња:
-израда уличне и кућне гасне инсталације, топлана и подстаница;
-изградња уличне и кућне водоводне инсталације и водоводних резервоара;
-изградња уличне и кућне канализације и пумпних станица, како за фекалне отпадне воде, тако и за површинске воде;
-бетонски платои, саобраћајнице, спортски терени, као и регулације водотокова.
Високоградња:
-индустријски објекти (производне хале, хангари и складишта);
-индивидуални стамбени објекти и објекти висине п + 3 са свим занатским и завршним радовима;
-каменорезачки радови, као што је израда гробница и надгробних споменика;
Облагање-декоративним каменом од фасада степеништа: подова, и, и као друге услуге из ове делатности.

СЛУЖБА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

Одржавање техничких система (машина и уређаја), односно средстава за рад  требало би да заузима важно место у  систему сваког предузећа.  Одржавање се дефинише као стална контрола над свим средствима за рад, као и вршење одређених поправки и превентивних радњи, чији је циљ, стално, функционално оспособљавање и чување производне опреме, постројења и других машина и уређаја.  Током времена и употребе долази до старења материјала и стредстава за рад, смањује се технолошка ефикасност, а долази и до евидентног технолошког застаревања. Средства се током времена троше и смањује им се радна способност. Средства за рад су подложна кваровима, ломовима и оштећењима, па се појављују прекиди у раду. То узрокује појаву трошкова због замене и поправке делова, али и трошкове због застоја у обављању свакодневних послова. Основни циљеви који треба да се постигну процесом одржавања су:

 1. Минимизирање трошкова због застоја у раду услед непланираних кварова на средствима за рад.
 2. Спречавање, односно успоравање застаревања средстава за рад – превентивно одржавање
 3. Смањивање трошкова рада и материјала који настају услед повећаних кварова и застоја у процесу рада
 4. Пружање организоване помоћи свуда где је потребно одржавање и управљање средствима за рад

Служба одржавања је саставни део Сектора за одржавање инфраструктуре,возила и објеката која се састоји из три одељења:

 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ПРЕДУЗЕЋА
 2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПРЕДУЗЕЋА
 3. ОДЕЉЕЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА ПРЕДУЗЕЋА
 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ПРЕДУЗЕЋА

Одељење  за одржавање објеката спроводи техничко одржавање објеката које обухвата редовно, превентивно али и инцидентно одржавање свих подсистема који су неопходни за функционисање неког објекта,инсталација јаке и слабе струје, громобранских, лифтовских, водоводних и машинских инсталација као и све радове из области завршних грађевинских радова који ентеријер одржавају на одређеном функционалном и естетском нивоу (керамичарски, молерски, гипсарски и слични радови).

Одржавају се сви објекти који припадају Предузећу, без обзира на Сектор или Службу коме ти објекти припадају а на основу њихових Налога.

 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПРЕДУЗЕЋА

Одељење  за одржавање возила спроводи техничко одржавање возног парка Предузећа кроз оперативно планирање, праћење кварова ,превентивно и корективно одржавање возног парка Предузећа ,   како би се времена у отказу свела на мимимум а ефективност, ефихасност, поузданост  и расположивост возног парка повећале на максимум.

Одржавају се сва возиала  који припадају Предузећу (путничка, теретна,радне и прикључне машине,теретна возила специјалних намена као и поједина оруђа за рад… (160 регистрованих јединица и око 90 јединица које се одржавају а не региструју –вибронабијачи,косилице,мешалице..)) без обзира на Сектор или Службу коме исти припадају, а на основу њихових Налога.

 1. ОДЕЉЕЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА ПРЕДУЗЕЋА

Одељење возног парка Предузећа спроводи све мере и активности везане за саобраћај возног парка:              – планира, реализује и контролише спровођење саобраћајних прописа у предузећу

 • Вођење евиденције, праћењу и анализи саобраћајних незгода и прекршаја у којима су учествовали возачи, као и предузимању одговарајућих мера у вези са тим,
 • Начин организовања и спровођења саобраћајно-васпитног и пропагандног рада за већу безбедност  саобраћаја у оквиру предузећа,
 • Праћење услова и начина коришћења службених возила, за време и ван радног времена, као и о придржавању свих прописаних мера од којих зависи безбедност саобраћаја, лица и имовине
 • Издају возила за службене потребе запосленима у Предузећу
 • Сарађује са инспекцијским службама задуженим за контролу саобраћаја
 • Спроводи све мере, активности везане за осигурање имовине, лица и ствари предузећа кроз израду полиса, сарадњу са осигуравајућом кућом са којом Предузеће има активан уговор по питању пријаве насталих штетних догађаја, прати њихову реализацију и спровођење
 • Регистрација возила