1.  ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ПОСЛОВНА ЗГРАДА, СТЕВАНА НЕМАЊЕ 26
2. СЛУЖБА ГАСОВОД ТОПЛАНА ЦЕНТАР, СТЕРИЈИНА 4А
3. СЛУЖБА КОМУНАЛАЦ ПИЈАЧНА УПРАВА, ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 8
4. СЛУЋБА КОМУНАЛАЦ,  ЗЕЛЕНИЛО
5. КОМУНАЛАЦ ПРИХВАТИЛИШТЕ – АНИМАЛНИ ОТПАД
6. СЛУЖБА ПАРКИНГ СЕРВИС – ПАУК
7. СЛУЖБА ВОДОВОД ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

8. СЛУЖБА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА И ДЕПОНИЈА, СЛУЖБА  КОМУНАЛАЦ
9. ЗЕЛЕНИЛО – МАГАЦИН
10. СЛУЖБА ГАСОВОД ПЛИНСКА СТАНИЦА – ГМРС
11. СЛУЖБА УСЛУГА КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДИОНИЦА
12. СЛУЖБА КОМУНАЛАЦ ПРОДАВНИЦА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ „ПАЛМА“
13. МАГАЦИН
14. ТОПЛАНА СЛУЖБА ГАСОВОД, ВОЈНИЧКИ ТРГ ББ

Повољан географски положај

  • ДРУГИ ОКТОБАР-БЕОГРАД, 83 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР ДРЖАВНА ГРАНИЦА 14 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-ТЕМИШВАР, 77 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-МАГИСТРАЛНИ ПУТ 1 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-ЖЕЛЕЗНИЦА 2 КМ