1. ДП “ДРУГИ ОКТОБАР” ПОСЛОВНА ЗГРАДА, СТЕВАНА НЕМАЊЕ 26
2. ЕЈ ГАСОВОД ТОПЛАНА ЦЕНТАР, СТЕРИЈИНА 4А
3. ЕЈ КОМУНАЛАЦ ПИЈАЧНА УПРАВА, ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 8
4. ЕЈ КОМУНАЛАЦ, РЈ ЗЕЛЕНИЛО
5. ЕЈ КОМУНАЛАЦ ПРИХВАТИЛИШТЕ – АНИМАЛНИ ОТПАД
6. ПАРКИНГ СЕРВИС – ПАУК
7. ЕЈ ВОДОВОД ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
8. ТЕРМИНАЛ “АНГРОКОМ”

9. ДЕПОНИЈА  ЕЈ КОМУНАЛАЦ
10. РЈ ЗЕЛЕНИЛО – МАГАЦИН
11. ЕЈ ПОЛЕТ БИФЕ НА ЈЕЗЕРУ
12. ЕЈГАСОВОД ПЛИНСКА СТАНИЦА – ГМРС
13. ЕЈ УСЛУГА КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДИОНИЦА
14. ЕЈ КОМУНАЛАЦ ПРОДАВНИЦА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ “ПАЛМА”
15. МАГАЦИН
16. ТОПЛАНА ЕЈ ГАСОВОД, ВОЈНИЧКИ ТРГ ББ

Повољан географски положај

  • ДРУГИ ОКТОБАР-БЕОГРАД, 83 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР ДРЖАВНА ГРАНИЦА 14 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-ТЕМИШВАР, 77 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-МАГИСТРАЛНИ ПУТ 1 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-ЖЕЛЕЗНИЦА 2 КМ