Контакт подаци

Пишите нам

  1. ДП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ПОСЛОВНА ЗГРАДА, СТЕВАНА НЕМАЊЕ 26
  2. ЕЈ ГАСОВОД ТОПЛАНА ЦЕНТАР, СТЕРИЈИНА 4А
  3. ЕЈ КОМУНАЛАЦ ПИЈАЧНА УПРАВА, ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 8
  4. ЕЈ КОМУНАЛАЦ, РЈ ЗЕЛЕНИЛО
  5. ЕЈ КОМУНАЛАЦ ПРИХВАТИЛИШТЕ – АНИМАЛНИ ОТПАД
  6. ПАРКИНГ СЕРВИС – ПАУК
  7. ЕЈ ВОДОВОД ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
  8. ТЕРМИНАЛ „АНГРОКОМ“

  9. ДЕПОНИЈА  ЕЈ КОМУНАЛАЦ
  10. РЈ ЗЕЛЕНИЛО – МАГАЦИН
  11. ЕЈ ПОЛЕТ БИФЕ НА ЈЕЗЕРУ
  12. ЕЈГАСОВОД ПЛИНСКА СТАНИЦА – ГМРС
  13. ЕЈ УСЛУГА КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДИОНИЦА
  14. ЕЈ КОМУНАЛАЦ ПРОДАВНИЦА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ „ПАЛМА“
  15. МАГАЦИН
  16. ТОПЛАНА ЕЈ ГАСОВОД, ВОЈНИЧКИ ТРГ ББ

  Повољан географски положај

  • ДРУГИ ОКТОБАР-БЕОГРАД, 83 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР ДРЖАВНА ГРАНИЦА 14 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-ТЕМИШВАР, 77 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-МАГИСТРАЛНИ ПУТ 1 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-ЖЕЛЕЗНИЦА 2 КМ