РЈ Чистоћа бави се чишћењем и прањем јавних површина (саобраћајница, тротоара, платоа и стаза), одвозом уличног смећа, одржавањем, градских фонтана, уклањањем мањих дивљих депонија, уређењем прилазних путева и др.

РЈ Зеленило задужена је за уређење свих јавних зелених површина: паркова, градског, језера, спортских, терена, дечјих, игралишта, дрвореда и цветњака. Располаже објектима за производњу цвећа намењеног за садњу на јавним површинама.

РЈ Димничари одржава димњаке на територији града, као и у насељеним местима Влајковац, Павлиш и Ритишево.

РЈ Зоохигијена бави се хватањем паса луталица, лечењем и стерилизацијом као и њиховим збрињавањем у објекту за трајни смештај паса.

РЈ Пијаца управља радом робне пијаце са укупно 81 наменски изграђеним објектима на преко 2500 м2.

РЈ Агрико пијаца организује рад у савременом, модерном, новоизграђеном објекту агрико пијаце. Продаја се одвија у оквиру затворене хале као и на отвореном, затим у 7 локала који су у саставу објекта, као и у потпуно опремљеној млечној пијаци.

РЈ Изношење смећа бави се одношењем кућног смећа из 15000 домаћинстава у граду и из близу 7000 сеоских домаћинстава. Такође, односи се сав отпад настао у привреди. Сав прикупљен отпад одлаже се на градску депонију која се простире на 26 ха.

ЈКП Други октобар – Служба „Погребне услуге“ обавља комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање и погребне делатности и то:

– управљање и одржавање гробља,

– одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места,

– обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места,

– покопавање и ексхумација посмртних остатака,

– одржавање објеката који се налазе у склопу гробља ( мртвачница, капела, розаријум )

– превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа и превоз до места одређеног посебним прописом,

– организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања

– чување посмртних остатака у расхладном уређају,

– припремање покојника за сахрањивање

Такође, предузеће врши продају комплетне погребне опреме врхунског квалитета             ( сандук, крст, текстил, венац, кућице за свеће итд. ), каменорезачке услуге као и организацију парастоса у ресторану који поседује а који се налази поред самог гробља ( капацитета до 100 људи ).

Уговором о поверавању комуналних делатности поверено је управљање Градским гробљем у Вршцу које датира од 1836. године и које се простире на око 13,5 хектара. У преко 13.000 гробних места сахрањено је више од 100.000 покојника.

Предузеће Други октобар је препознатљиво по томе што нуди комплетну услугу, будући да је му је поверено управљање гробљем, да предузеће обавља продају погребне опреме, превоз покојника, сахрањивање, израду свих каменорезачких услуга као и да поседује ресторан поред самог гробља у оквиру кога се организује парастос.

У оквиру својих услуга, служба „Погребне услуге“ организује све што је потребно за испраћај преминулог. Породици преминулог нуди помоћ и сарадњу око прибављања комплетне документације и свих неопходних послова пре сахране.

Сахране се обављају сваког дана, изузев недеље и 1. јануара.

Заказивање датума и термина сахране врши се на основу извода из матичне књиге умрлих у пословним просторијама ЈКП Други октобар у улици Змај Јовина бб.

Уколико породица преминулог не поседује гробно место додељује се на коришћење гробно место.

Уколико породица преминулог поседује закупљено гробно местопри заказивању сахране, носилац права коришћења или његов најближи сродник, подноси изјаву и потребну документацију о родбинским везама раније сахрањених и премунулог лица.

Детаљније информације можете добити на број телефона 013/839-822 или упитом на електронску адресу pogrebneusluge@oktobar.rs

 Све уплате за комплетне услуге ЈКП „Други Октобар“ и остало у склопу организације сахране можете обавити на благаји Продавнице погребне опреме и то:

  1. Готовином на благајни у продавници погребне опреме
  2. Платним картицама (Visa, Dina, Master, Maestro)
  3. Чековима грађана
  4. Одложено плаћање, на три месечне рате, без камате и провизије, за услуге и производе ЈКП „Други Октобар“.

Право на умањење погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове сахране, у случају смрти корисника пензије из категорије запослених, војних пензионера и пензионера самосталних делатности.

Висину умањења утврђује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, тромесечно и износи око 36.308,00 динара.

Уз захтев за остваривање овог права се прилаже:

– извод из матичне књиге умрлих,

– фотокопија личне карте подносиоца захтева,

– чек од пензије умрлог корисника пензије

Напомињемо да поседујемо комплет који се уклапа у износ који покрива РФ ПИО              ( 36.308,00 динара ) а у коме се налази:

– сандук,

– крст,

– текстил,

– венац

У случајевима да не постоји могућности рефундирања трошкова преко ПИО фонда, да постоји потреба за доплатом или ако породица жели скупљу погребну опрему, дајемо могућност плаћања НА ТРИ МЕСЕЧНЕ РАТЕбез камате.

Превоз покојника врши се у земљи и иностранству у специјалним погребним возилима.Уговарање превоза могуће је телефонским путем на бројеве 013/839-822 или 060/843-50-47 или усменим путем у пословним просторијама ЈКП Други октобар у улици Змај Јовина бб у Вршцу.

   

р. бр. Назив јединица Цена са ПДВ у динарима
1 Закуп и одржавање гробља за раку ком 611,00
2 Закуп и одржавање гробља за малу гробницу ком 1.632,00
3 Закуп и одржавање гробља за велику гробницу ком 1.978,00
4 Копање раке и затрпавање ком 10.568,00
5 Отварање и затварање гробнице ком 9.325,00
6 Пренос погребним колицима ком 826,00
7 Коришћење заједничке гробнице за један дан 826,00
8 Чишћење гробног места и размештај ком 6.271,00
9 Сакупљање пок. по позиву из тужилаштва сат 6.271,00
10 Накнада за рад на ексхумацији – из раке ком 17.408,00
11 Накнада за рад на ексхумацији -из гробнице ком 11.620,00
12 Коришћење капеле – дневно дан 2.915,00
13 Коришћење хладњаче по једном часу сат 122,00
14 Скидање рама ком 2.915,00
15 Скидање споменика ком 1.786,00
16 Скидање плоче ком 1.786,00
17 Уношење покојника у капелу од других ком 2.915,00
18 Накнада за рад на гробљу, израда рама ком 1.948,00
19 Накнада за рад на гробљу, израда рама за два гробна места ком 3.180,00
20 Накнада за рад на гробљу, облагање гробнице са терацом и мермером ком 4.438,00
21 Накнада за рад на гробљу, монтирање споменика ком 3.180,00
22 Услуге превоза у локалу ком 2.915,00
23 Услуге превоза преко 40 км. ком 91,00
24 Услуге превоза – за иностранство
25 Ново гробно место ком 3.462,00
26 Резервација гробног места ком 10.436,00
27 Услуге превоза (40 до 100 км) км 45,00
28 Копање продубљења ком 3.275,00
29 Разбијање бетона на гробном месту ком 1.090,80
30 Вађење пањева са гробног места ком 1.090,80
31 Одржавање гробног места ком 1.090,80
32 Затварање – лемљење лимених уложака ком 3.273,60
33 Остали грађевински радови ком 2.182,80
34 Бетонирање стазе око гр.места шир.до 30cm ком

 На Градском гробљу у Вршцу почивају многе знаменити личности. Овде можете прочитати више о некима од њих.