Loading...

Ова организациона целина обухвата све послове који прате рад основних делатности у смислу вођења јединствене пословне политике. Своју функцију служба заједничких послова остварује преко следећих организационих делова:
-општи сектор
-рачуноводсво и финасије
-развојни сектор
-комерцијала
У овиру службе заједничких послова послује најсавременије опремљен рачунски центар који опслужује и врши обраду података за све организационе целине.
Овако организована служба заједничких послова задовољава оптималан развој свих организационих делова предузећа.
Посао “комерцијале” јесте обједињена месечна обрада штампа и наплата 20 000 рачуна за грађанство, 1 000 рачуна за привреду, 300 рачуна за извршене услуге радних јединица, као и услуге за ЈП “Варош” и градску управу.