Oдељењe за инспекцијске послове, послове одбране и ванредних ситуација градске управе Града Вршца, обавештава јавност да ће комунална инспекција, примењујући своја овлашћења која су јој дата  чл 30. Одлуке о одржавању и заштити јавних зелених површина („Сл.лист Града Вршца“ бр. 15/2018, 14/2020) појачати инспекцијски надзор над применом наведене одлуке, као и да ће новчано кажњавати несавесне возаче и принудно уклањати возила непрописно паркирана на јавним зеленим површинама. Одребама чл. 22. Ст. 1. тачка. 4. Одлуке о одржавању и заштити јавних зелених површина прописано је, између осталог, да је забрањено паркирање и остављање возила на јавним зеленим површинама. За наведени прекршај, прописана је новчана казна за правно лице у фиксном износу од 40.000,00 дин, за одговорно лице у правном лицу 10.000,00 дин, за предузетника у износу од 20.000,00 дин и за физичко лице у износу од 10.000,00 дин.