У току ове недеље очекује се завршетак прве фаза радова на крчењу растиња, шибља и солитарних стабала на пољопривредном земљишту у катастарским општинама Уљма, Влајковац и Избиште код учесника које је тај проблем затекао на новим парцелама након спроведеног поступка комасације пољопривредног земљишта у наведеним катастрским општинама . Вредност радова је 3,5 милона динара, а све радове на терену изводи ЈКП „Други Октобар“, док предвиђена површина за крчење озноси око 6 хектара од укупних 17 хектара што ће бити довршено у наредној фази. Радови се изводе на великом броју појединачних делова парцела где су површине за крчење мање од 500 квадратних метара што представља веома обиман посао који изискује ангажовање много људства и адекватне механизације.

Када се анализира површина која је била у комасационом подручју од преко 15.100 хектара, а да је при том потребно искрчити свега 17 хектара, долазимо до закључка да је само земљиште доброг квалитета и да наши вредни пољопривредници максимално користе површине пољопривредног земљишта. У другој фази преостало је да се искрчи још око 11 хектара, где ће се паралелно радити и припрема за садњу ветрозаштитних појасева. За ову врсту крчења није потребно извршити еколошку компензацију јер се не нарушава еколошко стање природе и предела, али без обзира на то предвиђено је и издвојено земљиште за подизање нових ветрозаштитних појасева у површини од око 60 хектара. Када говоримо о Уљми, Влајковцу и Избишту, ово ће значајно допринети како животној средини тако и пољопривредној производњи када узмемо у обзир и присутну еолску ерозију земљишта. Другу фазу фаза радова је планирамо да изведемо крајем ове године или почетком 2022. јер ови радови могу да се изводе искључиво када је вегетација у фази мировања.“ изјавио је Слободан Јованов, члан Градског већа за пољопривреду и заштиту животне средине.