Истраживање студената Вегенинген универзитета завршено је након две недеље рада на терену и боравка у ЈКП.

Студенти су се првенствено бавили проблемом прикупљања и третмана зеленог отпада, али су у контакту са грађанима, одговорним лицима и запосленим у ЈКП, као и надлежним представницима Града Вршца у истраживачки рад уврстили и кретање комуналног отпада којим се предузеће свакодневно и бави.

Укупно 29 студената из 15 земаља света, у оквиру свог рада на мастер студијама водећег светског Универзитета за пољопривреду и заштиту животне средине, било је подељено у 5 група на територији Вршца. Свака од група имала је своју микро организацију и бавила се свим темама сагледавајући законске прописе, техничка решења и навике становништва, обављајући своје практичне огледе и анкете.

Свој начин рада представили су и у Градској кући и исказали задовољство потенцијалом управљања отпадом који постоји и анкетом међу грађанима која показује да су у великој мери заинтересовани за рециклажу, примарну селекцију отпада и даљи третман истог.

Пружајући комплетну логистичку подршку, учествовали смо у раду групе студената како би успешно сагледали начин изношења смећа и сами увидели проблеме са којима се сусрећемо. Поред тога, потрудили смо се да сам боравак студената буде осмишљен тако да им представимо све културне, историјске и туристичке потенцијалне Вршца и околине.

Коначни резултати истраживања и предлози решења биће представљени 24. октобра, а исте ћемо са великом пажњом размотрити и применити у раду.