Цена топлотне енергије примењује се код потрошача који су прикључени на топлане, а састоји се из фиксног и варијабилног дела.  Варијабилни део цене који се на рачунима зове „енергија“ зависи од цене енергената.  Повећање набавне цене гаса од  1. јануара ове године за 43% у односу на набавну цену из претходног квартала и применом нове цене у обрасце методологије, дошло је до повећања варијабилног дела за 31%. Фиксни део цене, на рачунима „површина“, остаје непромењен.

Нова цена ће се примењивати од 1. марта 2017. године.

 

TOPLANA CENTAR
    2016 2017
  Potrošnja gasa po        
  mesecima u 2016.god. varijabilni deo fiksni deo varijabilni deo fiksni deo
  kao osnov za poređenje (m3)  (din/m2) (din/m2)  (din/m2)  (din/m2)
JANUAR 158793 173.83 26.92 148.96 24.46
FEBRUAR 102468 111.87 26.92 96.12 24.46
MART 91970 98.81 26.92 112.9 24.46
           
    384.51 80.76 357.98 73.38

Подаци у табели говоре да ће при истим временским условима, трошак  једног домаћинства за топлотну енергију бити значајно нижи  него у истом периоду претходне године.

Имајући у виду стандард грађана, у најхладнијим месецима, јануару и фебруару када је и највећа потрошња, задржана је првобитна цена топлотне енергије чиме је остварена значајна уштеда у кућном буџету корисника.